ประเทศไทยมีพุทธสุดขั้วหรือพุทธชาตินิยมจริงหรือ

18 July 2022

Does Buddhist Extremism (or Buddhist Nationalism) exist in Thailand?

 

Does Thailand really have Buddhist Extremism or Buddhist Nationalism?

 

What is considered to be Buddhist Nationalism? What happened to the middle path? What is the root cause that gave rise to the concept of Buddhist Nationalism in Thailand? What is the history of Buddhist Nationalism in Thailand?

 

How does religion relate to politics and national security? And what effect will this have on the peaceful coexistence of different religions and races in Thailand's multicultural society? How should the government and the people deal with this so that it doesn't become a crisis?

 

--

 

ประเทศไทยมีพุทธสุดขั้วหรือพุทธชาตินิยมจริงหรือ

 

แบบไหนที่เรียกว่าเป็นพุทธชาตินิยม เกิดอะไรขึ้นกับหลักทางสายกลาง  เบื้องลึกเบื้องหลังของปัจจัยให้เกิดแนวคิดพุทธชาตินิยมในประเทศไทยคืออะไร ความเป็นมาของพุทธชาตินิยมในประเทศไทยเป็นอย่างไร 

 

ศาสนาไปเกี่ยวข้องกับการเมืองและความมั่นคงของประเทศอย่างไร และเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอะไรต่อการอยู่ร่วมกันของศาสนาและเชื้อชาติต่าง ๆ อย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยบ้าง รัฐบาลและประชาชนควรจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรจึงจะไม่กลายเป็นวิกฤติ

Written By
UNDP in Thailand
United Nations Development Programme
Comment (0)
No Result Found